Chalermprakiat (1)
Chalermprakiat
Chalermprakiat
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความเป็นไทย เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

คำขวัญของโรงเรียน

สร้างคนเพื่อชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญาพึ่งพาตนเอง

ปรัชญาของโรงเรียน

รวม   ร่วมน้ำใจ     สร้างเด็กไทย     เป็นคนดี

วิดีทัศน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์