กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะและนาฏศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
🏅รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ🏅
กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะและนาฏศิลป์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๖ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ดูเพิ่มเติม