กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ ๗-๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโดยคณะสงฆ์และแม่ชีเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม การสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ