กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมกิจกรรม วัดดีศรีหริภุญชัยครั้งที่ 3 ณ วัดช้างรอง ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณด้านหน้ารั้ววัดช้างรองไปจนถึงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร