กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ต่อด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เช่น การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู การวาดภาพระบายสี การวาดภาพเหมือนครู การแต่งกลอนสุภาพ การเขียนเรียงความ โดยให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกมากขึ้น