กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โดยมีนางสาววราภรณ์ เนตรใหญ่ เป็นผู็อำนวยการกองลูกเสือ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และ ระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน