กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคุณ Mr.Jhonson และคุณ Harrry

วันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ขอขอบคุณ Mr.Jhonson และคุณ Harrry

ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูเพิ่มเติม