คุณกอบชัย คงทวี บริษัทซีพีแรม มอบข้าวผัดให้กับนักเรียน

คุณกอบชัย คงทวี จากบริษัทซีพีแรมนำข้าวผัดจำนวนทั้งสิ้น 184 กล่องมามอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ