คุณประยูร จรัสพันธุ์กุล มอบของเครื่องใช้

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คุณประยูร จรัสพันธุ์กุล ได้มามอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ