คุณพิมลพร พงศกรกุล เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ คุณพิมลพร พงศกรกุล ผู้ปกครองของนางสาวอภิษฐา แซ่เหลือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มาเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกขนมโดนัท นักเก็ตไก่ทอด น้ำดื่มให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ