คุณภัทราวดี จันทร์แจ้ง มอบไข่ให้โรงเรียน

วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ คุณภัทราวดี จันทร์แจ้ง มอบไข่ จำนวน ๓๓ แผง ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ