คุณยุทธพงษ์ สมมาร์ต มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และอาหารแห้ง

วันเสาร์ ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ คุณยุทธพงษ์ สมมาร์ต มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และอาหารแห้งให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ