คุณวิธวินท์ ตาเจริญเมือง เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

คุณวิธวินท์ ตาเจริญเมือง มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ