คุณวิมลรัตน์ เดชาวิจิตร เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกไอศกรีมและนม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณวิมลรัตน์ เดชาวิจิตร มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกไอศกรีม นม ให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ