คุณแม่กรกช โรจนะโชติกุล เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม พ. ศ.๒๕๖๖ คุณแม่กรกช โรจนะโชติกุลได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ลูกๆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ#ความสุขและความอบอุ่นที่ได้รับด้วยร้อยยิ้มที่สดใส