คุณแม่วรรณี ลิทองกุล เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณแม่วรรณี ลิทองกุล มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกขนม นม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ