จัดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดสนามสอบการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ธรรมศึกษา ตรี โท เอก สำนักศาสนศึกษาวัดอินทขิล อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน