ทุนวิจิตรพันธุ์ ได้ติดตามงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อง อิ่มท้องทุกวัน”

วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ทุนวิจิตรพันธุ์ ได้ติดตามงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อง อิ่มท้องทุกวัน” ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมโรงเรียนเกี่ยวกับงานเกษตร ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน งานฝีมือที่ศูนย์ฝึกอาชีพ อาคารศิลป์สิริ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ