นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน อบจ.ลำพูน นิทัศน์ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมกิจกรรมงาน อบจ.ลำพูน นิทัศน์ประจำปี ๒๕๖๕ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมรายการแข่งขัน ดังนี้

๑. มัคคุเทศก์น้องเมืองหละปูน นางสาวอังคณา จาง นักเรียนชั้นม.๖/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ระดับเหรียญทอง)

๒. สุนทรพจน์ภาษาจีน นางสาวเบญญาภา มะณี นักเรียนชั้น ม.๕/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ระดับเหรียญทอง)

๓. คนเก่งภาษาจีน นางสาวฮาโหย่ง จาง นักเรียนชั้น ม.๖/๑ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ (ระดับเหรียญทอง)

๔. พูดประโยคฉับพลันภาษาจีน นางสาวสุดาพรรณ แซ่ว่าง นักเรียนชั้นม.๖/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง)

๕. ชุดจีนแฟนซีรีไซเคิล

-นางสาววัลลภา เซ่งลี้ นักเรียนชั้นม.๖/๑

-.นางสาววิไลลักษณ์ ตระกูลลลิตา นักเรียนชั้น ม.๖/๓

-นางสาวโชติกา คุณาพันธ์ นักเรียนชั้น ม.๖/๓

– นางสาวฤทัย พยุหะวงศา นักเรียนชั้น ม.๖/๒

– นางสาวสุพัตตรา ปะกรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.๖/๒

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ระดับเหรียญทอง)

๖.คัดอักษรจีนม.ต้น นางสาวศลิษา สำเนียงใหม่ นักเรียนชั้นม.๓/๒ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง)

๗.วาดหน้ากากงิ้ว ม.ต้น นางสาวอาภาภรณ์ เบญญาบุษกร นักเรียนชั้น ม.๓/๑ได้รับรางวัลชมเชย

#ขอแสดงความยินดีกีบคนเก่งของเรา และกำลังใจจากทุกท่านค่ะ