นโยบายของโรงเรียน

 1. สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กหญิงผู้ยากไร้ เพื่อป้องกันการเป็นโสเภณีในวัยเด็ก
 2. เพื่อเด็กกำพร้าที่ บิดา – มารดา ติดเชื้อเอดส์ แต่เด็กไม่ติดและด้อยโอกาสทางการศึกษา
 3. ส่งเสริมสร้างงานให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว
 4. รณรงค์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคเอดส์
 5. ดำเนินการเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม อาคารเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
 2. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานและส่งเสริมให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติต่ออาชีพสุจริตและอยู่อย่างพอเพียง
 4. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 6. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร จัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง