บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มอบผ้าอนามัยลอริเอะ

วันพฤหัสบดี ที่๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนมอบผ้าอนามัยลอริเอะ จำนวน ๔ ลังและน้ำยาซักผ้า จำนวน ๑๑ ลังให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ