บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลติ้ง จำกัด(มหาชน) บริจาคเงินและหนังสือ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลติ้ง จำกัด(มหาชน)พร้อมด้วยพนักงาน บริจาคเงินและหนังสือให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ