บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด มอบของเครื่องใช้

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๖ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัดได้มามอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ