บริษัท CP RAM. มอบข้าวโพดอ่อน จำนวน ๒๓๕ กิโลกรัม และถั่วแขกแช่แข็ง จำนวน ๒๓๐ กิโลกรัม

วันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ บริษัท CP RAM. มามอบข้าวโพดอ่อน จำนวน ๒๓๕ กิโลกรัม และถั่วแขกแช่แข็ง จำนวน ๒๓๐ กิโลกรัมให้กับทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ