บุคลากร

คุณสายสม  วงศาสุลักษณ์

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

คุณจุไรรัตน์  จันทราช

ผู้จัดการโรงเรียน

นางสาววราภรณ์  เนตรใหญ่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุนรินทร์ สุรินทร์ศรี

นางสาวสุนรินทร์ สุรินทร์ศรี

หัวหน้าฝ่ายงานธุรการ

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวนภาพร พิมพิรัตน์

นางสาวนภาพร พิมพิรัตน์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนภาษาไทย

นางสาวสุนรินทร์ สุรินทร์ศรี

นางสาวสุนรินทร์ สุรินทร์ศรี

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายธฤต อนันต์ไชย

นายธฤต อนันต์ไชย

ครูผู้สอนวิชาดนตรี

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวโชติกา ก้อนคำ

นางสาวโชติกา ก้อนคำ

ครูผู้สอนวิชาการงาน อาชีพ

ฝ่ายงานบัญชี/งานสหกรณ์ โรงเรียน

นางสาวคนึงนิจ ปันต๊ะ

นางสาวคนึงนิจ ปันต๊ะ

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ฝ่ายงานพัสดุ/ครุภัณท์

นางสาวสุมิตรา จันมา

นางสาวสุมิตรา จันมา

ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

ฝ่ายงานบรรณารักษ์

นางสาวทัศนีย์ บุญสุข

นางสาวทัศนีย์ บุญสุข

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

ฝ่ายงานด้านประเมินผล ด้านทะเบียน

นางสาวยุพิน เพ็ชรชัยศรี

นางสาวยุพิน เพ็ชรชัยศรี

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ฝ่ายงานหลักสูตร/งานประกันคุณภาพ

นางสาวมนัสนันท์ นันตุ้ย

นางสาวมนัสนันท์ นันตุ้ย

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา

ฝ่ายงานพยาบาล

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ศรีแก้ว

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ศรีแก้ว

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ

ฝ่ายงานปกครอง/งานสภานักเรียน

นางสาวพัชราภร หมื่นกันฑ์

นางสาวพัชราภร หมื่นกันฑ์

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

ฝ่ายงานข้อมูลนักเรียน ชุมชนสัมพันธ์/งานปฏิคม ด้านทะเบียน

นางสาวอภิจารินทร์ มาปินตา

นางสาวอภิจารินทร์ มาปินตา

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ

ฝ่ายงานปกครอง/งานสภานักเรียน งานคุณธรรม

นายธฤต อนันต์ไชย

นายธฤต อนันต์ไชย

ครูผู้สอนวิชาดนตรี

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวยุภาพร สุริยะเจริญ

นางสาวยุภาพร สุริยะเจริญ

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และ เลขานุการ

นายกฤษฎา ปวนกาศ

นายกฤษฎา ปวนกาศ

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา

ฝ่ายงานยานพาหนะ

นายสรศักดิ์ ทองสุข

นายสรศักดิ์ ทองสุข

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี

ฝ่ายงานปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่

นางสาวศันสนีย์ ต๊ะจักร์

นางสาวศันสนีย์ ต๊ะจักร์

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

ฝ่ายงานพัสดุ/ครุภัณท์งาน

นางสาวอุษา พรายศรีสุข

นางสาวอุษา พรายศรีสุข

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ฝ่ายงานบุคคล/งานปฏิคม

นางสาวศรีสุดา จาติระเปา

นางสาวศรีสุดา จาติระเปา

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา/พลศึกษา

ฝ่ายงานพยาบาล งาน อ.ย น้อย

นางสาวมล มลจันตา

นางสาวมล มลจันตา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพ
นางสาวทิพย์สุดา ศรีทีป

นางสาวทิพย์สุดา ศรีทีป

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพ
นายสิทธิชัย คำชามงคล

นายสิทธิชัย คำชามงคล

ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์

ฝ่ายงานปกครอง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเครือมาส หอมนวล

นางสาวเครือมาส หอมนวล

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพฯ

ฝ่ายงานโภชนาการ

นายบันเทิง ลาภเกิด

นายบันเทิง ลาภเกิด

ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

นางสาวกมลนิตย์ บุญผ่อง

นางสาวกมลนิตย์ บุญผ่อง

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ฝ่ายงานหลักสูตร/งานทะเบียน

นางสาวชวาลิน จันสม

นางสาวชวาลิน จันสม

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ฝ่ายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววีระดา งามเลิศ

นางสาววีระดา งามเลิศ

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

นางสาวจิตรทิพย์ ชอบธรรม

นางสาวจิตรทิพย์ ชอบธรรม

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวดาวเงิน ทองคำ

นางสาวดาวเงิน ทองคำ

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวภานุมาศ กาวิน

นางสาวภานุมาศ กาวิน

ฝ่ายงาน อ.ย น้อย/งานพยาบาล
นายมังกร ภูวัง

นายมังกร ภูวัง

นักการภารโรง/งานเกษตร
นายจรัส แสนกันทะวงศ์

นายจรัส แสนกันทะวงศ์

ยามรักษาการณ์

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นายไพบูรณ์ ลาพิงค์

นายไพบูรณ์ ลาพิงค์

ยามรักษาการณ์

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นายชัยพิสิทธิ์ ไชยจินดา

นายชัยพิสิทธิ์ ไชยจินดา

ยามรักษาการณ์

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นายสง่า ลิงกอร์

นายสง่า ลิงกอร์

นักการภารโรง

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นายชาญ บุญมาก

นายชาญ บุญมาก

นักการภารโรง

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นายปิยพล ภูประพันธ์

นายปิยพล ภูประพันธ์

พนักงานขับรถ
นางบัวบาน ติใหม่

นางบัวบาน ติใหม่

แม่ครัว