บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พ.ต.ต.เรวัติ นวภูวนนท์ และ ด.ต.สันติ ลองอ่ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นทีมงานวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้ความรู้แก่เด็กๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต