ประกาศขายแบบก่อสร้างอาคาร

การเปิดซองประกวดราคาก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)