ป้าน้อยตลาดหนองดอกพร้อมคณะกลุ่มโรงทาน เลี้ยงอาหารเย็น

วันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ป้าน้อยตลาดหนองดอกพร้อมคณะกลุ่มโรงทานมาเลี้ยงอาหารเย็นให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ