ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธการ

วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธการได้มาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเยี่ยมชมโรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี