ผู้ปกครองของนางสาวภัทรวดี สุกใส มอบฟักเขียว

วันเสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ปกครองของนางสาวภัทรวดี สุกใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ได้นำฟักเขียวมามอบให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ