ผู้ปกครองของเด็กหญิงณัฐพรรณ ไชยอิ่นแก้ว มอบผัก

วันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้ปกครองของเด็กหญิงณัฐพรรณ ไชยอิ่นแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นำผักมามอบให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ