ผู้ปกครองนางสาวสุพรรษา หวังวนวัฒน์ มอบแมส ๕๐ แพ็ค และผู้ปกครองนางสาวสุดาพรรณ แซ่ว่างมอบแมส ๑๐ กล่อง

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ปกครองน.ส.สุพรรษา หวังวนวัฒน์ มอบแมส ๕๐ แพ็ค และผู้ปกครองน.ส.สุดาพรรณ แซ่ว่างมอบแมส ๑๐ กล่องให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ