ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ศาสตร์พระราชา” และเด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการฟ้อนรำเปิดงานเจ้าภาพลำพูนจัดยิ่งใหญ่ งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วัฒนธรรมและปัญญา : รากฐานการศึกษาที่ยั่งยืน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ

๒๕๖๖ ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ศาสตร์พระราชา” และเด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการฟ้อนรำเปิดงานเจ้าภาพลำพูนจัดยิ่งใหญ่ งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วัฒนธรรมและปัญญา : รากฐานการศึกษาที่ยั่งยืน

โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมและปัญญา : รากฐานการศึกษาที่ยั่งยืน” Culture & Wisdom Based Education ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้บริหาร ข้าราชการ สช. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสง ศึกษาธิการภาค 17 ดร.ลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) คณะกรรมการสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด นายกสมาคมทางการศึกษาเอกชน ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดลำพูนและ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมให้การต้อนรับ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครู ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมและปัญญา : รากฐานการศึกษาที่ยั่งยืน” Culture & Wisdom Based Education” การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2566 นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และยังเป็นโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาเอกชนจะสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป”

ภายในงานฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการการพัฒนาการศึกษาเอกชนเรื่อง “ทิศทางการศึกษาเอกชนในอนาคต” นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

#ขอขอบคุณโอกาสดีๆและความไว้วางใจที่ให้ทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมค่ะ