ร่วมถวายกองผ้าป่าในวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมกิจกรรมถวายกองผ้าป่า ” วันแม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ” ถวายกองผ้าป่าในวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ และขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณและผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่มอบข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กๆนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี