วิสัยทัศน์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความเป็นไทย เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนเพศหญิงที่ประสบเคราะห์กรรม ความยากไร้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ มาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 3. ส่งเสริมและสร้างงานอาชีพแก่ผู้เรียนให้มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนเพศหญิงที่ประสบเคราะห์กรรม ความยากไร้ ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถพึ่งพาตนเองได้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ผู้เรียนมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ