ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อบรมเรื่องการทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่และการทำกล้วยตาก

วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ได้มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมีเนื้อหาความรู้การอบรมเกี่ยวกับการทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่และการทำกล้วยตาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการเสริมสร้างประสบการณ์และเสริมสร้างรายได้ให้กับนักเรียนต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณมากค่ะ