สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้มาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๖ “เยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น”

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้มาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๖ “เยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น” โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการใช้สื่ออย่างปลอดภัย ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณหน่วยงานและวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้และความสนุกสนานและแนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป