สโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 11 ได้มาจัดกิจกรรมมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหาร ๓ มื้อ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

สโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 11 ได้มาจัดกิจกรรมมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหาร ๓ มื้อ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาทและจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การท้องไม่พร้อมในเด็กหญิงและการลดโลกร้อนโดยนำขยะมารีไซเคิลเพื่อสร้างอาชีพ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณค่ะ