เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖