เด็กหญิงสกุลกาญจน์ มั่นคง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดเรียงความ หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดเรียงความ หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน”

เด็กหญิงสกุลกาญจน์ มั่นคง

ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน📣✨ลำพูนเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง✨วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๖โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดลำพูน ได้ศึกษาค้นคว้าพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านของศิลปะแฟชั่น ภูมิปัญญาผ้าไทย รวมถึงส่งเสริมทักษะการเขียน ความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์