โครงการสานฝัน ปันน้ำใจ เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส

โครงการสานฝัน ปันน้ำใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา กับเด็กยากจน ด้อยโอกาสให้มีอนาคต ส่งเสริมทักษะอาชีพให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“สร้างโอกาสทางการศึกษา พึ่งพาตนเองได้”