๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นมหาราชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี