๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก”รวมพลังต่อต้านยาเสพติด” ไปกับพวกเรา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี